Χωρομετρικές Υποθέσεις


 1. Εξωτερική οριοθέτηση

 2. Κάθετος διαχωρισμός

 3. Οριζόντιος διαχωρισμός

 4. Διαχωρισμός οικοπέδων

 5. Τελική χωρομετρία οικοπέδων

 6. Αναπροσαρμογή συνόρων

 7. Εκσυγχρονισμός εγγραφής ακινήτου

 8. Ενοποίηση ακινήτων σε ένα τίτλο

 9. Εγγραφή δρόμου

 10. Αφαίρεση Ρυμοτομίας

 11. Επαναπροσδιορισμός Συνόρων